ประเภทย่อย
ร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ