กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 13
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2831-9270-1 โทรสาร 0-2831-9268

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
4 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2244-1580

http://www.senate.go.th
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 3 มิถุนายน 2011, 12:00PM